Sol·licitud de col·legiació

Segons l'article 4 del Decret 50/2007, de 23 de maig, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, la incorporació al Col·legi es duu a terme en règim de col·legiació voluntària i d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals. Els i les professionals han d'estar en possessió dels títols de llicenciat o graduat en criminologia o d'algun altre títol universitari oficial equivalent, d'acord amb la legislació vigent, o d'un títol universitari estranger degudament homologat.

Així doncs, el procés de col·legiació consisteix en dos parts i es pot fer de manera física o de manera digital:

1. FORMAT FÍSIC

Primer, cal descarregar i emplenar aquest formulari amb les dades que es demanen. Si us plau, no oblidis marcar quin tipus de quota de col·legiació s'aplica en el teu cas. Un cop emplenat, s'ha d'enviar el formulari de col·legiació per correu postal a la seu del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya a carrer Balmes, 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona, juntament amb:

 1. Una fotocòpia compulsada que acrediti la possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Criminologia. S’acceptaran fotocòpies compulsades del títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la fotocòpia compulsada del certificat substitutori o el resguard del títol, o la fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent. Si no tens aquesta còpia, pots enviar-nos la còpia online sense compulsar firmant aquesta declaració de responsabilitat conforme el títol que ens envies és vàlid i original.
 2. Una fotocòpia del DNI o NIE.
 3. La documentació necessària per sol·licitar el pagament de la quota reduïda, quan sigui necessari.

En segon lloc, un cop rebuda la documentació, es comprovaran els documents i les dades, i es farà arribar a la persona interessada un correu electrònic indicant els detalls i el compte bancari per a poder fer la transferència de la quota de col·legiació. La persona interessada haurà d'enviar un comprovant del pagament de la quota de col·legiació a secretaria@criminolegs.cat.

Un cop finalitzat el procés, es farà arribar a la persona interessada un correu informant sobre el rebut del pagament i s'enviarà un document provisional que acrediti la condició de col·legiat/da.

2. FORMAT DIGITAL

Primer, cal descarregar i emplenar aquest formulari amb les dades que es demanen. Si us plau, no oblidis marcar quin tipus de quota de col·legiació s'aplica en el teu cas. Un cop emplenat, s'ha d'enviar per correu electrònic a secretaria@criminolegs.cat, juntament amb:

 • Una còpia escanejada que acrediti la possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Criminologia. S’acceptaran fotocòpies del títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la fotocòpia del certificat substitutori o el resguard del títol, o la fotocòpia del certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent. Caldrà que es firmi aquesta declaració de responsabilitat conforme el títol que rebem és vàlid i original, ja que no serveix una còpia compulsada escanejada.
 • Una còpia del DNI o NIE escanejada per ambdues cares.
 • La còpia de la documentació necessària escanejada per sol·licitar el pagament de la quota reduïda, quan sigui necessari.

Un cop rebuda la documentació, es comprovaran els documents i les dades i es contestarà al mail de la persona interessada indicant els detalls i el compte bancari per a poder fer la transferència de la quota de col·legiació. La persona interessada haurà d'enviar un comprovant del pagament de la quota de col·legiació en resposta al mateix correu electrònic.

Un cop finalitzat el procés, s'informarà a la persona interessada sobre el rebut del pagament i s'enviarà un document provisional que acrediti la condició de col·legiat/da.Tractament de dades

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i us informa que les dades que es recullen en aquest formulari seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

La finalitat del tractament és prestar el servei sol·licitat a les persones col·legiades i dur a terme les actuacions següents:

 • Gestió i enviament d’informació administrativa
 • Enviament d’informació de formació continua
 • Enviament del butlletí mensual
 • Gestió de la borsa de col·laboradors del Col·legi
 • Gestió de l’assegurança professional
 • Gestió de la borsa d’experts

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Les dades de contacte per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació del tractament, supressió i pressa de decisions individuals:

Adreça postal: Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Carrer de Balmes, núm. 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona. Adreça electrònicasecretaria@criminolegs.cat