Registre de persones mediadores

Des del mes de setembre de 2020 el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya forma part del llistat de Col·legis professionals de la mediació. Això vol dir que les persones col·legiades que volen dedicar-se professionalment a la mediació es poden registrar a través del Col·legi, estalviant-se temps i sense duplicar la informació. Només cal que envieu un correu electrònic a secretaria@criminolegs.cat amb l'assumpte "Registre de mediadors" amb una còpia de la vostra formació específica en mediació i indicant a quina localitat realitzaríeu la vostra tasca professional. Des del Col·legi complementarem aquesta informació amb la que ja consta a la nostra base de dades per poder realitzar el registre final a la Generalitat de Catalunya.

Us recordem que els requisits per ser un mediador registrat a la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent (o el que determina la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre), sobre mediació en l'àmbit del dret privat són:

  • Tenir una titulació oficial universitària.
  • Tenir una formació específica en mediació (cursos homologats pel Centre de Mediació en Dret Privat, d'una durada mínima de 230 hores, i que són impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic)
  • Estar col·legiat/da en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació.
  • Tenir la pòlissa d’assegurança vigent que cobreixi les actuacions en mediació.

Si compliu aquests requisits ja us podeu inscriure en un o en els dos àmbits del registre: el de família i/o el de civil.