Eleccions a la junta de govern 2022

Al passar quatre anys des de la darrera convocatòria, la Junta de Govern convoca eleccions per renovar la totalitat dels seus membres. A partir del 28 de gener i fins al dia 14 de març restarà obert el termini per a la presentació de candidatures. Seguint les indicacions de l’article 57 dels Estatuts del Col·legi, les candidatures hauran de ser completes, és a dir, hauran de cobrir la totalitat de llocs o càrrecs de la Junta de Govern. Les candidatures poden incloure fins a vuit suplents, que substituiran els candidats directes en cas que aquests, per les raons que siguin, deixin d’ocupar el càrrec o lloc. A cada candidatura haurà de constar la firma de tots els que la composin en senyal d’acceptació. Cap candidat pot figurar en més d’una candidatura, ni per a més d’un càrrec. Les candidatures vetllaran pel compliment dels criteris de composició paritària de dones i homes. A més, recordem que tant per presentar-se a les eleccions com per per poder votar a l'Assemblea s’ha d’estar al corrent de pagament de la totalitat de les quotes de col·legiació, tenint la possibilitat de fer el pagament al mateix dia. A més, per tal de presentar una candidatura al Col·legi, segons els nostres Estatuts, cal que totes les persones membres de la candidatura tinguin almenys dos anys de col·legiació complerts.

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Quatre vocals

Els requisits per ser elegibles són:

 • Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
 • Estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
 • Almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiat/da
 • El candidat/ta no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern
 • Cap col·legiat/da no podrà ser membre de la Junta de Govern més de dues vegades

CALENDARI:

 • Anunci eleccions:  28 de gener
 • Presentació de candidatures: del 28 de gener al 14 de març (ambdós inclosos)  
 • Constitució de la mesa electoral (d’edat, segons art.56 dels Estatuts): 28 de març
 • Proclamació de la llista de candidatures: 28 de març
 • Enviament de la informació de les candidatures als col·legiats: 30 de març
 • Campanya electoral: del 30 de març al 28 d’abril
 • Votació: 28 d’abril 
 • Resolució de reclamacions a l’acta de votació: 29 d'abril
 • Proclamació de la candidatura guanyadora: del 29 d'abril a l'1 de maig
 • Presa de possessió de la candidatura guanyadora: 1 de juny

Convoquem a totes les persones col·legiades a la quarta assemblea general del Col·legi on es presentarà l'activitat econòmica del 2021, les memòries tècnica i econòmica del 2021 i es celebraran les eleccions per constituir el pròxim equip de govern que agafi les regnes del Col·legi. És per això que us convoquem a l'Assemblea General de col·legiats i col·legiades del 2021 el pròxim 28 d'abril a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria. Rebreu l'ordre del dia com a màxim una setmana abans de la data de celebració que serà en format presencial, si les circumstàncies de la pandèmia ho permeten. La informació corresponent a les eleccions es podrà anar consultant a la web i també s'anirà rebent per correu electrònic.