Llistat de pèrits del Departament de Justícia

Des del Col·legi Oficial de Criminologia es pot accedir a formar part de les llistes de pèrits del Departament de Justícia del 2023 per tal d’actuar com a experts i expertes en Criminologia davant dels òrgans judicials de Catalunya. Però cal tenir en compte que constar al llistat del Departament de Justícia implica uns drets i obligacions que és necessari llegir i acceptar prèviament. Com que les persones col·legiades consten al llistat per part del Col·legi, cal assegurar-se que hi ha uns estàndards mínims de qualitat i per aquest motiu hi ha unes condicions a complir per accedir-hi.

Com inscriure'm a la llista?

Si es compleixen les condicions, cal fer arribar la documentació demanada abans del 22.12.2022 a les 14.00 h a la secretaria del Col·legi. Totes les demandes que arribin més tard seran descartades.

En data màxima 28 de desembre abans de les 18:00 rebreu una notificació per saber si heu estat o no seleccionats i el motiu de descart si s'escau. Les persones que eren al llistat l'any passat no cal que torneu a enviar tota la documentació, però cal que torneu a omplir el formulari.

Quina especialització trio?

A diferència d'altres professionals, la Criminologia no té especialització el 2023, però seguim treballant per tal que se'ns reconeguin les subespecialitzacions necessàries de cara a la següent convocatòria.

Quina normativa ho regula?

 1. Instrucció 5/2001 apartat 4t del Consell General del Poder Judicial on s’indica l’obligatorietat d’indicar l’àmbit d’actuació en funció del domicili professional del pèrit. 
 2. Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia.
 3. LEC Llei d’enjudiciament civil que estableix als articles 340 i següents les justificacions per rebutjar un nomenament.

Condicions

 • Ser membre del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya i estar al corrent de pagament de la quota col·legial.
  • Aquest tràmit no suposa cap cost addicional a la persona col·legiada.
 • La inclusió a la llista de pèrits és totalment voluntària.
 • Demostrar amb una formació reglada superior (màster o postgrau) o no reglada però de qualitat (avalada per organismes oficials) que es disposa de coneixements en matèria criminològica forense i experiència demostrable havent presentat mínim 2 informes pericials i com a mínim haver defensat 1 davant d’un tribunal. 
 • Omplir i signar el document per actualitzar aquestes i altres dades.
 • Un cop s'està inscrit/a al llistat s'ha de complir amb les obligacions següents:

Obligacions

Recordem la informació que heu de llegir al document de condicions dels llistats de pèrits del Departament, que en una versió més resumida indica:

 • Informar de les dades en relació al domicili professional. 
 • En cas de no acceptar un nomenament aquest haurà d’estar justificat.
  • En cas de no acceptar un nomenament sense causa justificada perdrà el torn en la llista.
  • En cas de no acceptar un nomenament de manera reiterada (3 cops) serà exclòs del llistat a més de poder tenir altres conseqüències judicials.
 • És imprescindible indicar l’àmbit territorial d’actuació que es realitza en funció del seu domicili professional tot i que es pot escollir fins a dos àmbits territorials. A tals efectes, Barcelona Ciutat i Barcelona comarques compten com a un únic àmbit, i Tarragona i Terres de l'Ebre, també. 
 • És imprescindible indicar el partit judicial seguint les indicacions del document d’adscripció als partits judicial.
 • Només es poden marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin al col·legi professional i en el seu cas titulació informada. En el cas de la Criminologia al llistat del 2023 només disposem d’una especialitat: “Criminologia”. 
 • Existeix la possibilitat, a demanda de la persona col·legiada, de ser retirat de manera provisional del llistat poden tornar quan cessi l’impediment. Sempre a demanda de la persona col·legiada. 
 • S’ha de signar l’autorització per constar al llistat de pèrits i segons s’han llegit les condicions establertes pel Departament de Justícia. 
 • S’ha de signar l'apartat del formulari general de cessió de dades per la inscripció al llistat de pèrits.