Història

El Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya es va constituir oficialment en Assemblea Constituent el 25 de gener de 2018. Però com s'ha arribat fins aquí? Us fem un resum cronològic!

1. Presentació de la memòria de sol·licitud

El dia 9 de maig de 2011, l’Associació Catalana de Criminòlegs (ACC) presenta la primera sol·licitud de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia (Registre d’entrada 0547E/006000).

2. Posició de l’Administració davant la sol·licitud

L’agost de 2011, l’ACC rep una carta informant que la sol·licitud està en estudi i que es sol·licitaran informes a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia i també als Departaments de Salut i d’Interior per tal que es pronunciïn sobre la creació del Col·legi en el marc de les seves competències. L’agost de 2013, dos anys més tard, l’ACC sol·licita vista de l’expedient, per a conèixer l’estat de tramitació, i es concedeix una reunió al setembre de 2013 on s’informa al col·lectiu que els informes sol·licitats són desfavorables a la creació del Col·legi.

3. Compareixença de l’ACC al Parlament de Catalunya

El 14 de novembre de 2013, el president de l’ACC, David Cuaresma, compareix davant la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya per explicar les competències professionals dels criminòlegs i criminòlogues i justificar l’interès per la creació del Col·legi. Tots els grups parlamentaris coincideixen en la necessitat d’articular els mecanismes oportuns per donar més reconeixement institucional a la professió.

Compareixença de l'ACC i AIC al Parlament de Catalunya (14.11.2013)

4. Sol·licitud de canvi d’instructor de l’expedient

El 23 de desembre de 2013, l’ACC sol·licita canvi d’instructor responsable de la tramitació de l’expedient, argumentant que es requereix una major agilitat en les gestions i en la presa de decisions.

5. Sol·licitud d’aclariments per part de Justícia per a continuar la tramitació

El 19 de març de 2014, l’ACC rep una sol·licitud dels responsables de la instrucció de l’expedient per aclarir quins són els àmbits competencials dels criminòlegs i quina legitimitat té l’ACC per sol·licitar la creació del Col·legi, així com sol·licita algunes dades sobre els titulats i titulades en criminologia a Catalunya i sobre els i les professionals exercents, sobre la situació de la professió fora de Catalunya i sobre l’impacte social i econòmic de la creació del Col·legi.

6. Adhesió de l’AIC a la sol·licitud de creació del Col·legi

L’abril de 2014 l’Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC) presenta un document d’adhesió a la sol·licitud.

7. Presentació de resposta a la sol·licitud d’aclariments

El 6 de juny de 2014, l’ACC, amb la col·laboració de l’AIC, presenta un document donant resposta a les qüestions sol·licitades, acompanyant els aclariments amb una carta de suport de l’Ilustre Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOCCV) a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i amb 790 signatures de suport de criminòlegs catalans obtingudes a través de la campanya conjunta realitzada entre ACC i AIC.

8. Reunió amb el Molt Hble. Conseller de Justícia Germà Gordó i Aubarell

El 22 d’octubre de 2014, l’ACC es va reunir amb el Sr. Conseller, reunió que va tenir lloc davant la possibilitat que els titulats i titulades en criminologia poguessin exercir com a mediadors i mediadores de conflictes en el marc del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. També es van tractar la sol·licitud de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, aspecte relacionat íntimament amb l’anterior atès que per tal de ser habilitats com a mediadors i mediadores és requisit necessari que els i les professionals de la mediació formin part d’un Col·legi professional.

9. XI Congrés Espanyol de Criminologia celebrat a Barcelona els dies 15-17 juny 2016

Aquest congrés és una cita bianual dels investigadors/es, acadèmics i professionals de la Criminologia organitzada per la Sociedad Española de Investigacion Criminologica (SEIC) i la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE). La realització d’aquesta trobada científica a la ciutat comtal va reforçar els contactes dels criminòlegs i criminòlogues amb els i les representants de la política catalana, destacant la receptivitat del nou Conseller de Justícia, el Molt Hble. Conseller Carles Mundó. La participació en un dels actes finals del congrés del degà de l’Ilustre Colegio de Criminólogos de Asturias, el Sr. Faustino Braña, explicant la tasca realitzada pels criminòlegs/ogues catalans/es com a referents d’aquesta ciència i la necessitat de creació d’un Col·legi professional de criminòlegs/ogues a Catalunya va ser molt conseqüent.

Trobada amb el Molt Hble. Conseller de Justícia Carles Mundó. 14.07.2016

10. Reunió d’ACC amb el Molt Hble. Conseller de Justícia Carles Mundó

Es reprenen les converses amb el Departament de Justícia i, el 14 de juliol de 2016, l’ACC presenta al nou conseller de Justícia la memòria justificativa per a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i una cronologia de la sol·licitud.

11. Reunions de l’ACC amb Director General Dret i Entitats Jurídiques, el Sr. Xavier Bernadí i el seu equip de treball

El  29 de juliol de 2016, l’ACC manté una reunió amb el Director General, el Sr. Xavier Bernadí i, el 15 de setembre 2016, una altra trobada on s’incorporen els membres de l’equip de treball del Director General. Es desenvolupa el calendari i la informació necessària pel Projecte de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

12. Nova presentació de sol·licitud de creació Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

El dia 19 de setembre de 2016, l’ACC torna a presentar sol·licitud de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

13. Campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2016, l’ACC i l’AIC van fer una campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Aquesta campanya es va fer mitjançant la recollida de signatures a través d’un formulari online. La campanya va comptar amb el recolzament de diverses entitats vinculades amb l’àmbit acadèmic i professional: Consell d’Estudis de Criminologia i Seguretat de la Universitat de Barcelona (UB), Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), Sociedad Española de Criminología(SECrim), Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), Universitat de Girona (UdG), Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Universitat Oberta de Catalunya(UOC) i Universitat Pompeu Fabra (UPF). En total, 880 persones vinculades a la Criminologia donen el seu suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

14. Memòries i informes de valoracions realitzats i rebuts per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques entre l’octubre i el març 2017

– El 7 d’octubre de 2016 es presenta la Memòria  general i la Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades al Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

– El 2 de novembre 2016 l’assessoria jurídica de la Secretaria General del Departament de Justícia emet l’Informe Jurídic Preliminar relatiu al Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

– El 4 de novembre 2016 es publica la Memòria general del Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, que modifica la del 7 d’octubre de 2016.

– El 8 de novembre 2016, la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda emet informe favorable sobre la proposta del projecte de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

– L' 11 de novembre de 2016 s’emet l’informe impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones.

– Edicte del Departament de Justícia de 9 de novembre 2016, publicat al DOGC num. 7247,  pel qual es va sotmetre a informació pública el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya durant el termini de set dies hàbils. Una vegada finalitzats els terminis van presentar al·legacions, que van ser acceptades:

  1. Associació Catalana de Criminòlegs:  incorporar a l’Associació Interuniversitària de Criminologia com entitat que es va adherir a la sol·licitud per tal que formi part de la Comissió Gestora del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
  2. Universitat de Barcelona: la necessitat del títol de criminòleg/oga sigui emès per les universitats.

– DG Dret i d’Entitats Jurídiques publica Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades al Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

– Dictamen 1/2017 del Consell de Treball, Economia i Social de Catalunya sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya amb data 24 de gener 2017.

– Informe jurídic final de la DG Dret i Entitats Jurídiques amb data 26 de gener 2017.

Comissió de Justícia del 3 de maig de 2017 amb la presència de membres de l'ACC i AIC.

15. Fase parlamentària i aprovació de la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya acorda, el 4 d’abril de 2017, la presentació al Parlament Catalunya del decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, per mitjà de Comissió de Justícia del 3 de maig de 2017, queaprova per unanimitat i amb el suport de tots els partits amb representació parlamentària, el decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Publicació: DOG Decret 50/2017, de 23 de maig, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

16. Creació de la Comissió Gestora

El 8 de juny de 2017 es reuneixen ACC i AIC per crear la Comissió Gestora del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, que formaran David Cuaresma, Carles Soto i Marga Salom per part d’ACC i Jaume Hombrado, David Buil i Isabel Diaz per part d’AIC, i el 26 de juny de 2017 s'inscriu a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justicia. Aquesta Comissió es va encarregar de la proposta de redacció dels estatuts [pdf] així com la convocatòria d’eleccions i l’assemblea constituent del Col·legi. Aquí podeu trobar l’informe de la Comissió.

17. ASSEMBLEA CONSTITUENT

El 25 de gener de 2018 a la Sala d’Actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) va tenir lloc l’assemblea constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Aquest dia es va constituir oficialment el Col·legi, es van aprovar els seus Estatuts i es va escollir la primera Junta de Govern dels 4 primers anys. Aquí podeu trobar les normes d’ordenació de l’Assemblea Constituent [pdf DOGC].

Els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea van ser:

  1. Salutació i benvinguda a càrrec de la Comissió Gestora, constitució de l’Assemblea Constituent i constitució de la mesa de l’Assemblea Constituent.
  2. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de la Comissió Gestora [pdf].
  3. Presentació i discussió de les esmenes presentades (defensa i votació, si escau), i aprovació dels Estatuts definitius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
  4. Presentació de les candidatures per a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
  5. Votacions per a l’elecció de la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
  6. Proclamació dels resultats de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
  7. Precs i preguntes.
  8. Cloenda.

Es van presentar dos candidatures, SomImpuls, liderat per Montse Sánchez  i Construïm Col·legi, liderat per Daniel Limones. Va sortir guanyadora, amb el 70% dels vots, la candidatura de Construïm Col·legi.

Membres de la candidatura de Construïm Col·legi després de l'Assemblea Constituent (25.01.2018)

Van presentar un decàleg de Mesures prioritàries a dur a terme durant la seva legislatura. Tanmateix si vols, pots conèixer a l’actual Junta de Govern del Col·legi.

I ara... què?

A l'abril de 2018, els Estatuts del Col·legi van ser oficialment inscrit en el registre oficial de Col·legis a través de la RESOLUCIÓ JUS/724/2018, de 4 d’abril, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. I al maig, el Col·legi va ser creat oficialment DECRET 50/2017, de 23 de maig, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Amb el Col·legi creat, per fi hi ha un òrgan que defineixi què és la criminologia, un espai de trobada entre tots els criminòlegs i les criminòlogues de Catalunya i un equip que treballi en pro de la nostra ciència. Poc a poc, s'anirà aconseguint!

I al setembre de 2021, per fi aconseguim canviar el nom! Passem a anomenar-nos "Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya" després d'aprovar-ho en Assemblea General de col·legiats i col·legiades i queda reflectit en la presentació dels nous Estatuts a la RESOLUCIÓ JUS/2858/2021, de 18 de setembre, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya.