Noticias

Abiertas las inscripciones para la lista de peritos judiciales 2022

Des del Col·legi de Criminologia ja es pot accedir a formar part de les llistes de pèrits del Departament de Justícia per al 2022 per tal d’actuar com a experts i expertes en Criminologia davant dels òrgans judicials de Catalunya. Constar al llistat del Departament de Justícia implica uns drets i obligacions que és necessari llegir i acceptar al formulari que hem habilitat a tal efecte.

En relació a altres professionals, la Criminologia no té cap mena d’especialització el 2022, però d'aquí a poc temps rebreu informació de com estem treballant per tal que se'ns reconeguin fins a 10 subespecialitzacions (el màxim al qual es poden optar) de cara al 2023.

Heu de fer les inscripcions aportant tota la informació que es requereixi en data màxima 28.12.2021 abans de les 14:00 al mail de secretaria@criminolegs.cat . Totes les demandes que arribin més tard seran descartades. Podeu llegir els requisits que hem establert d’inscripció més a sota. En data màxima 29 de desembre abans de les 18:00 rebreu una notificació si heu estat o no seleccionats/des i el motiu de rebuig. Recordeu que en constar al llistat per part del Col·legi hem d’assegurar-nos que hi ha un estàndard mínim de qualitat.

NORMATIVA

 1. Instrucció 5/2001 apartat 4t del Consell General del Poder Judicial on s’indica l’obligatorietat d’indicar l’àmbit d’actuació en funció del domicili professional del pèrit. 
 2. Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia.
 3. LEC Llei d’enjudiciament civil que estableix als articles 340 i següents les justificacions per rebutjar un nomenament.

CONDICIONS

 • Ser membre del Col·legi Professional de Criminologia de Catalunya. 
 • Aquest tràmit no suposa cap cost addicional a la persona col·legiada.
 • La inclusió a la llista de perits és totalment voluntària.
 • Demostrar amb una formació  reglada superior (màster o postgrau) o no reglada però de qualitat (avalada per organismes oficials)  de disposar de coneixements en matèria criminològica forense i experiència demostrable havent presentat mínim 2 informes pericials i com a mínim haver defensat 1 davant d’un tribunal. 
 • Omplir i signar el document que com a persona col·legiada has rebut al teu correu electrònic per actualitzar aquestes i altres dades.
 • Un cop sigueu inscrits al llistat heu de complir amb una mena d’obligacions.

OBLIGACIONS I CONDICIONS

Recordem la informació que heu de llegir al document  condicions llistats de pèrits Departament, en una versió més resumida: 

 • Informar de les vostres dades en relació al domicili professional. 
 • En cas de no acceptar un nomenament aquest haurà d’estar justificat.
 • En cas de no acceptar un nomenament sense causa justificada perdrà el torn en la llista.
 • En cas de no acceptar un nomenament de manera reiterada (3 cops) serà exclòs del llistat a més de poder tenir altres conseqüències judicials. 
 • És imprescindible indicar l’àmbit territorial d’actuació que es realitza en funció del seu domicili professional tot i que es pot escollir fins a dos àmbits territorials. A tals efectes, Barcelona Ciutat i Barcelona comarques compten com a un únic àmbit, i Tarragona i Terres de l'Ebre, també. 
 • És imprescindible indicar el partit judicial seguint les indicacions del document d’adscripció als partits judicial.  
 • Només es poden marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin al col·legi professional i en el seu cas titulació informada. En el cas de la Criminologia al llistat del 2022 només disposem d’una especialitat “Criminologia”. 
 • Existeix la possibilitat, a demanda de la persona Col·legiada de ser retirat de manera provisional del llistat poden tornar quan cessi l’impediment. Sempre a demanda de la persona col·legiada. 
 • S’ha de signar l’autorització per constar al llistat de pèrits i segons s’han llegit les condicions establertes pel Departament de Justícia.  
 • S’ha de signar el document de cessió de dades per la inscripció al llistat de pèrits.

En camino por el Consejo General de colegios profesionales de Criminología de España

Los decanos y decana de los Colegios Profesionales de Criminología de Asturias, Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia, han adquirido, este pasado 3 de noviembre, el compromiso de constituir el Consejo General de Colegio Profesionales de Criminología de España. Para ello, se utilizará la Comisión Intercolegial, ya constituida con anterioridad, a la que se ha sumado el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.

Los trabajos de esta Comisión desembocarán en la presentación de enmiendas ante los grupos parlamentarios con el fin de que sean tenidas en cuenta en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, Proyecto de Ley ya presentado por el Gobierno.

Los Colegios profesionales de Criminología de España, presentarán, igualmente, un Proyecto de Ley que desarrollará la práctica profesional de los criminólogos y criminólogas del país, reconociendo y regulando una profesión tan necesaria como es la de la criminología en una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra.

Los decanos y decana de los Colegios Profesionales constituidos actualmente en España han asumido el compromiso de impulsar la creación del resto de Colegios en las Comunidades Autónomas donde todavía no están creados.

La presidencia de la Comisión Interprofesional, embrión necesario del futuro Consejo General, ha sido asumida, a propuesta del resto de decanos, por el decano del Colegio de Asturias, recayendo la vicepresidencia, de igual manera a propuesta del resto de decanos, en la decana del Colegio de Madrid.

¡En verano paramos máquinas!

En verano bajamos el ritmo para recuperar fuerzas para la vuelta. Este año lo empezamos fuerte, aunque sin nuestra Nit de la Criminologia, imposible de hacer debido a las restricciones del Covid-19. ¡Pero hacemos un resumen del trabajo realizado hasta ahora!

Los días 19, 20 y 21 de enero celebramos las jornadas «Criminología y Sociedad», en directo y telemáticamente, con el fin de difundir la criminología a un público no especializado. Se organizaron tres mesas, una por día, con ponentes expertos en la temática que abordaba: responsabilidad ciudadana, delincuencia y seguridad. Contamos con 12 ponentes, 470 personas se inscribieron y más de medio millar de personas visualizaron las jornadas en línea. Además, contamos con el Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, para hacer la clausura de las jornadas. Podéis recuperar todas las jornadas a través de nuestro canal de YouTube.

En el ámbito de formación, gracias al Departamento de Interior y dentro del proyecto Cutting Crime Impact, pudimos ofrecer un seminario sobre la herramienta que han elaborado -en colaboración con técnicos municipales y altos mandos de organizaciones policiales- llamado "La percepción importa. La seguridad de las personas", con el fin de gestionar estallidos de inseguridad, identificando los hechos o incidentes en que la inseguridad se basa y qué factores criminales o no inciden.
Además, nosotros colaboramos en la formación para los equipos de Policía de Barrio de la Guardia Urbana de Barcelona, ​​con profesionales de la dirección de la administración pública y con docentes universitarios, y el objetivo básico fue fomentar las competencias profesionales básicas para mejorar la práctica policial desde la proximidad y hacerlo a través de una metodología formativa vivencial y de construcción conjunta del conocimiento, a través del análisis de casos reales y el aprendizaje basado en problemas.

Durante el mes de marzo también participamos en las jornadas #FemSegues21 sobre Planificación de la seguridad con perspectiva de género organizadas por la colegiada Anna Almécija en la EPSEB de la Universidad Politécnica de Cataluña. Han participado varias colegiadas de forma autónoma, pero como Colegio en esta edición formaron parte dos compañeras de nuestra Comisión de Género, con la conferencia "Aplicación práctica de la Criminología con perspectiva de género en el sector de la seguridad".

Y de manera menos pública, seguimos adelante con la presentación de proyectos y reuniones con administraciones públicas. Seguimos trabajando con el Departament de Justícia, con quien nos reunimos a principios de año para seguir trabajando en la inclusión de la figura del o la profesional de criminología en centros penitenciarios. También durante el mes de abril nos reunimos con representantes del Ayuntamiento de Barcelona (Jordi Coronas, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, ​​y Marta Alonso, asesora jurídica y de convivencia, prevención y seguridad) para continuar estableciendo sinergias que se traduzcan en una mejora de la seguridad y convivencia de la ciudadanía a la vez que una oportunidad por el reconocimiento de la criminología y la tarea de nuestras personas colegiadas. Hablamos de delincuencia en tiempos de Covid, ciberdelincuencia, teletrabajo… y son conocedores de que somos interlocutores válidos para hablar de seguridad. También pudimos presentar el proyecto "Criminologia al món local" a la Associació Catalana de Municipis, con el fin de explicarles cuál es el papel del profesional de la criminología en el ámbito local, el proyecto que tenemos entre manos y donde podemos trabajar.

Apariciones en prensa

La actualidad requiere muchas veces de análisis con visión criminológica y por eso tenemos la bolsa de expertos y expertas. En estos primeros 6 meses del año, hemos aparecido en:

La Bolsa laboral

Recordad que en nuestro Linkedin tenemos abierta la bolsa y como colegiados/as podéis acceder pidiéndolo en un mensaje a través de la plataforma e indicando vuestro número de colegiado/a. Hasta el mes de julio, la bolsa ha compartido:

 • 106 ofertas laborales del sector privado donde podíamos entrar.
 • 32 convocatorias laborales públicas.
 • 11 recursos formativos relacionados con diferentes ámbitos de interés por la Criminología.
 • 4 convocatorias para becas de investigación.
 • 2 convocatorias para hacer volnutariado y adquirir experiencia en el sector social.
 • 2 recursos de orientación laboral.

¡Volveremos de las vacaciones con ganas de trabajar aún más!

Comunicado - El modelo penitenciario catalán: un modelo hacia la mejora continua

La ciencia avanza, en parte, en función de los cambios que reclama la sociedad y, a medida que la sociedad cambia, también avanza la evidencia científica.

La pandemia ha evidenciado más que nunca la necesidad de respuesta con las personas que se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión social y, sobre todo, de las personas bajo medida judicial. Entre estas personas y situaciones, es imprescindible cuidar de la salud integral de este colectivo sin olvidar quién se encarga de su rehabilitación y reinserción.

El problema de las situaciones de gran impacto, como han sido las últimas muertes ocurridas en los centros penitenciarios catalanes o la agresión sexual a una funcionaria, es que se pierde la distancia emocional que se debe tener para poder evaluar con rigor cuáles han sido las causas y protocolos ejecutados que podrían haber evitado estas situaciones y que han mostrado una realidad del sistema penitenciario catalán a menudo invisibilizada.

El nuestro es un sistema donde queda mucho trabajo para hacer pero que, a pesar de no ser perfecto, está evolucionando en la dirección correcta. No olvidemos que una mejor reinserción equivale a una mejor seguridad ciudadana.

Apoyamos al Departament de Justícia para seguir adelante con el Modelo de Participación y Convivencia (MPiC) y las diferentes medidas ya iniciadas en pro de la mejora y garantía de los derechos humanos en las prisiones catalanas, tal como se ha apostado durante la última década, con la intención de hacer un cambio hacia la gobernanza de los centros, implicando a todos los agentes que intervienen en el proceso de reinserción de la persona mientras mejoran el clima fomentando la promoción de valores prosociales.

No olvidemos que una mejor reinserción equivale a una mejor seguridad ciudadana.

Hay que destacar la apuesta que se realiza desde el Departament a través de diferentes medidas por el cumplimiento de las penas en comunidad, puesto que, tal como indican los últimos estudios, una salida progresiva a lo largo de la condena da mejores resultados para reducir la reincidencia delictiva y el tratamiento llevado a cabo en comunidad es mucho más efectivo que el que puede trabajarse dentro del centro.

Tal como se indica en el Plan Estratégico de Ejecución Penal de Adultos (PEEPA), este es un modelo orientado a promover la convivencia y seguridad, el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la corresponsabilidad de la Administración y las entidades del Tercer Sector. Son dos agentes que siempre van de la mano y sin los cuales este modelo no funcionaría. Del mismo modo, tampoco lo haría sin la participación de la sociedad civil en las políticas de ejecución penal.

Hay que realizar una buena evaluación del protocolo de agresiones a los funcionarios, pero transformarlos en agentes de autoridad podría provocar medidas penales más retributivas.

Desde el Colegio de Criminólogos consideramos que en este modelo no tiene cabida convertir los funcionarios y funcionarias de prisiones en agentes de autoridad, debate que ya parece estar resuelto en el resto del Estado. Hay que realizar una buena evaluación del protocolo de agresiones al funcionariado, pero transformarlos en agentes de autoridad podría provocar medidas penales más retributivas. Si el objetivo es disminuir y prevenir las agresiones hacia los funcionarios y las funcionarias de interior, desde la Criminología sabemos que no existe el riesgo cero de sufrir agresiones y mucho menos dentro de un contexto de prisión, y que la severidad del castigo no reduce la conducta violenta. Estos patrones responden a factores multicausales y es precisamente desde la evidencia científica que se tiene que intervenir y prevenir, para cuidar de nuestro personal al máximo posible. Es innegable la tarea que realizan las personas funcionarias de interior, que dan respuesta a muchas necesidades dentro de las prisiones t son el eje central de la seguridad y el orden, promoviendo, a través del contacto directo, la rehabilitación y reinserción de las personas penadas.

El mismo Departament reconoce la importancia y necesidad de continuar trabajando en el protocolo marco de prevención de suicidios en las prisiones catalanas. Fruto de la preocupación para erradicar al máximo posible tanto el suicidio como otros tipos de violencia autodirigida, conductas violentas y de quebrantamiento de condena, se implementaron protocolos y herramientas de evaluación del riesgo, diseñadas y evaluadas por psicólogos/as y criminólogos/as.

Los factores que afectan al suicidio son multicausales y uno de ellos es el aislamiento. Es un factor ambiental en el cual se puede influir y, por lo tanto, tanto la estancia al Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) como el momento de ingreso a prisión son momentos claves, según los estudios, para su prevención.

En mayo se aprobó la "Circular 2/2021, sobre el Protocolo de aplicación de medidas de contención en los centros penitenciarios de Cataluña" que introduce cambios con relación al aislamiento y la contención mecánica, así como el tratamiento que se da en el DERT, activando un nuevo protocolo de aplicación de medidas de contención y un programa que dé alternativa al actual modelo de celdas de aislamiento. Teniendo en cuenta que hace falta tiempo para formar al personal penitenciario en la utilización de técnicas de contención verbal y el uso de contención general y mecánica, es un adelanto imprescindible.

El sistema penitenciario y de ejecución penal está constantemente evaluado por profesionales de diferentes disciplinas, donde la Criminología juega un papel fundamental. Nuestra ciencia en Cataluña tiene mucho peso gracias a la calidad del personal investigador de las Universidades y del Tercer Sector, fomentando las investigaciones y evaluaciones de los y las profesionales de la ejecución penal y penitenciaria que están enfocados hacia la mejora continua.

Sabemos que todas las disciplinas aportan valor a la intervención, pero la Criminología es un instrumento muy valioso que ayuda a la evolución del modelo de ejecución penal, que no queda exento de necesidades de mejora con crítica constructiva fundamentada en la ciencia. Por eso reivindicamos la necesidad de introducir formalmente a los criminólogos y las criminólogas en el ámbito de la intervención y la ejecución penal, tanto en la administración pública como en el Tercer Sector. Volvemos a ponernos al servicio del Departament, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, para trabajar y colaborar en todo aquello que pueda ser necesario.

Por eso reivindicamos la necesidad de introducir formalmente a los criminólogos y las criminólogas en el ámbito de la intervención y la ejecución penal, tanto en la administración pública como en el Tercer Sector.

Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
14 de juliol de 2021

Etiquetas

El Colegio colabora en la formación de los equipos de Policía de Barrio de la Guardia Urbana de Barcelona

Presentación de la formación de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana.
Foto: Ajuntament de Barcelona

Este mes de mayo se ha iniciado una formación de 154 horas para los equipos de Policía de Barrio de la Guardia Urbana de Barcelona, ​​dividida en 22 jornadas.

El Colegio, junto con otros profesionales de la administración pública y con docentes universitarios, hemos colaborado en su plan formativo y algunos de nuestros colegiados y colegiadas impartirán sesiones.

Durante semanas se ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana para poder aportar la visión criminológica necesaria al plan formativo de los equipos de Policía de Barrio de Barcelona y, finalmente, el trabajo ve sus frutos. Ya ha comenzado la formación y los objetivos de la docencia son claros: fomentar las competencias profesionales necesarias para mejorar la práctica policial desde la proximidad, potenciar las competencias personales para favorecer y mejorar el servicio de atención ciudadana, interiorizar el método de trabajo CASA (Búsqueda, Acción, Seguimiento y Evaluación) para agilizar las tareas y funciones que realizan los Equipos de Policía de Barrio, promover el trabajo basado en la evidencia empírica para el análisis y evaluación de las prácticas policiales preventivas y de resolución de problemas según criterios de efectividad, eficacia y eficiencia y capacitar en los conceptos básicos de inteligencia policial, métodos de análisis y procesos de obtención de información de comportamientos infractores y problemas de convivencia en el espacio urbano.

Desde el Colegio, agradecemos la participación y trabajo de los colegiados que se han sumado al proyecto:

 • Anna Almécija: Formadora criminóloga y jurista. Profesora colaboradora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en planificación de la seguridad con perspectiva de género.
 • Oscar Chamorro: Inspector Jefe de la Policía Local de Badia del Vallès, Master en Dirección Estratégica en Seguridad y Policía por la Universidad de Barcelona e investigador doctoral de la Universidad Miguel Hernández de Elx.
 • Santiago Herrero: Sargento de la Policía de la Generalitat - Mossos de Esquadra, analista en el Gabinete de Seguridad del Departament d’Interior y profesor asociado la Universidad Miguel Hernández de Elx.
 • Steven Kemp: Doctor en Criminología. Profesor associadp del Departamento de Derecho Público de la Universitat de Girona y de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Sara Pérez: Doctora en Educación y Sociedad. Profesora asociada del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universitat de Barcelona y investigadora del grupo de investigación GRISIJ.
 • Marc Pintor: Caporal de la Policia Municipal de Terrassa, profesor asociado del Departamento de Derecho Penal y Criminología dde la Universitat de Barcelona y investigador doctoral.
 • y nuestro presidente, Daniel Limones: Inspector jefe de la Policía Local de Esplugues de Llobregat y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya.

Podéis leer más detalles de la formación en la nota de prensa de el Ayuntamiento de Barcelona.