Sol·licitud de col·legiació

El procés de col·legiació consisteix en dos parts:

Primer, cal descarregar i emplenar aquest formulari amb les dades que es demanen. Si us plau, no oblidis marcar quin tipus de quota de col·legiació s’aplica en el teu cas. Un cop emplenat, s’ha d’enviar el formulari de col·legiació per correu postal a la seu del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya a carrer Balmes, 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona, juntament amb:

  1. Una fotocòpia compulsada que acrediti la possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Criminologia. S’acceptaran fotocòpies compulsades del títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la fotocòpia compulsada del certificat substitutori o el resguard del títol, o la fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent.
  2. Una fotocòpia del DNI o NIE.
  3. La documentació necessària per sol·licitar el pagament de la quota reduïda, quan sigui necessari.

En segon lloc, un cop rebuda la documentació, es comprovaran els documents i les dades, i es farà arribar a la persona interessada un correu electrònic indicant els detalls i el compte bancari per a poder fer la transferència de la quota de col·legiació. La persona interessada haurà d’enviar un comprovant del pagament de la quota de col·legiació a secretaria@criminolegs.cat.

Un cop finalitzat el procés, es farà arribar a la persona interessada un correu informant sobre el rebut del pagament i s’enviarà un document provisional que acrediti la condició de col·legiat. En un termini de dos mesos també s’enviarà el carnet de col·legiat al Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.