Assemblea Constituent

Per la present, la Comissió Gestora del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya convoca als titulats i a les titulades en criminologia a l’Assemblea Constituent del Col·legi, a celebrar el proper dia 25 de gener de 2018 a la Sala d’Actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), carrer d’Ausiàs Marc 40, 08010 Barcelona, a les 16:00 en primer convocatòria, o bé a les 16:30 en segona convocatòria.

Per tal de poder participar a l’Assemblea Constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, s’hauran de complir les següents condicions:

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica universitària de Llicenciatura o Graduat en Criminologia o del corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat.
 2. Aportar de manera presencial la documentació acreditativa de la possessió del títol. S’acceptarà el títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la còpia compulsada per una autoritat competent del mateix, el certificat substitutori o el resguard del títol, i el certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent.

Serà la funció d’aquesta Assemblea constituir oficialment el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, aprovar-ne els seus Estatuts i escollir a la primera Junta de Govern. Així doncs, els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea seran els següents:

 1. Salutació i benvinguda a càrrec de la Comissió Gestora, constitució de l’Assemblea Constituent i constitució de la mesa de l’Assemblea Constituent.
 2. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de la Comissió Gestora.
 3. Presentació i discussió de les esmenes presentades (defensa i votació, si escau), i aprovació dels Estatuts definitius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
 4. Presentació de les candidatures per a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
 5. Votacions per a l’elecció de la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
 6. Proclamació dels resultats de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.
 7. Precs i preguntes.
 8. Cloenda.

Podeu trobar tota la informació sobre el desenvolupament de l’Assemblea Constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya a les normes d’ordenació de l’Assemblea Constituent, que podeu descarregar a continuació, juntament amb la proposta d’Estatuts desenvolupada per la Comissió Gestora del Col·legi, i els models normalitzats de presentació d’esmenes als Estatuts i presentació de candidatures a la Junta de Govern:

 • Normes d’ordenació de l’Assemblea Constituent [pdf / DOGC].
 • Proposta d’Estatuts del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya [pdf].
 • Model normalitzat de presentació d’esmenes a la proposta d’Estatuts del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya [pdf / doc].
 • Model normalitzat de presentació de candidatures a la Junta de Govern del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya [pdf / doc].
 • Informe de gestió de la Comissió Gestora [pdf].